Mặc định một buổi chiều đầy gió, đứng bên nhau nhìn lá reo vui, hướng ánh mắt về phía bên kia xa xôi vời vợi. Mơ hồ cảm biết một khoảng đến chưa định hình.Tương lai. Có nhau… không nhau… Mặc định một bài hát chỉ luôn được hát một nửa mà không bao giờ