Tác giả: Tranh làng Sình

LỤC SÚC (TRÂU)

( Tranh dân gian )

LỤC SÚC (TRÂU)

Nguồn: vuontaodan.net
Sưu tầm: Lanhavn
Ngày gửi: 15/10/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *