Tác giả: Tô Ngọc Vân

VÔ ĐỀ

( Thiên nhiên – Con người )

Nguồn: vuontaodan.net
Sưu tầm: Lanhavn
Ngày gửi: 20/10/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *